Håndbok for lagledere i Ullern bandy

Revidert 27.1.2021, av bandystyret 


1. Innledning 

2. Hvordan få et lag til å fungere best mulig 

3. Organisering av lagene 

4. Lagleder 

5. Egen materialforvalter 

6. Slipeansvarlige 

7. Smittevern-ansvarlig

8. Kontakt med kasserer 

9. Dugnadsansvarlig for laget

10. Sosiale medieansvarlig 

11. Foreldrekontakt/sosialt ansvarlig 

12. Foreldrerollen / foreldrevettregler 


1. Innledning   

Laglederhåndbok er et hjelpemiddel til lagleder og skal gi råd og veiledning for hvordan et bandylag fra ungdom 8 år til ungdom 19 år skal driftes. Laglederhåndboken skal være i samsvar med de sportslige retningslinjene i klubben. Det er viktig at klubbens vedtekter følges og i de tilfeller laglederboken avviker fra klubbens vedtekter og sportslige retningslinjer, er det klubbens vedtekter og sportslige retningslinjer som gjelder. Laglederboken skal revideres årlig og det er bandystyret i klubben som er ansvarlig for at dette blir gjennomført. Trenerrollen og sportslig ledelse blir ikke omhandlet i laglederboken. 

2. Hvordan få et lag til å fungere best mulig 

For at laget skal fungere best mulig er laget avhengig av foreldre som er villige til å stille opp. Uten aktive og engasjerte foreldre vil det bli vanskelig å kunne gi spillerne et godt organisert opplegg der laget får en ønskede sportslig utviklingen. 

For å engasjere og fordele oppgaver blant foreldre bør man ha en klar ansvars- og rollefordeling i laget. Det er oppgaver som kan være av ulik popularitet. Det å drive et godt organisert bandylag er tidkrevende. For å fordele oppgavene bør alle lag organisere seg med rollene som er nevnt i punkt 3. 

3. Organisering av lagene 

Klubben prøver fordele ut trenere til hvert lag, av de som er kursede og interesserte. Ved noen anledninger så har vi «pappa-trenere» med laget. Ullern bandy anbefaler at hvert lag får engasjert nok foreldre til å bekle følgende roller: 

 • Lagleder på hvert av lag 
 • Ansvarlige skøyteslipere 
 • Lagledere eller 1 utnevnt kontaktperson til klubbens kasserer 
 • Dugnadsansvarlig
 • Foreldrekontakt/sosialt ansvarlig 

Håndboken vil gi en beskrivelse av de ulike rollene, samt tips om hva som er lurt å gjøre for å fylle rollene. Det vil kunne variere hvilke roller som er nødvendige og viktige i de ulike lag

4. Lagleder 

Lagleders hovedansvar er å organisere/administrere alt overordnet rundt laget. Lagleder har ikke sportslig ansvar. Det skal kun være en hovedlagleder som styret skal forholde seg til, men er det flere lag på hvert trinn bør det være en lagleder på hvert lag som har hovedlagleder som kanal til styret. Dette for å hindre at det oppstår «lag i laget». Lagleder innstilles av foreldregruppen og skal godkjennes av styret. 

Lagleder sine arbeidsoppgaver: 

 • Ha oppdatert adresseliste med kontaktinformasjon for alle spillere, trenere og støtteapparat. Gjerne Spond
 • Organisere lagets hjemmekamper i tråd med klubbens retningslinjer
 • Ansvarlig for at reiser/cup/kretskamper blir gjennomført
 • Ansvarlig for innkreving av egenbetaling ved reiser i samarbeid med kasserer 
 • Skrive årsmelding for laget som innleveres i forkant av årsmøte i Ullern bandy (mars måned) 
 • Sørge for at det finnes slipere til laget og nødvendig utstyr blir delt ut. 

Lagleders ansvar i forbindelse med turneringer/Cup : 

 • Påmelding av lag (inkludert formidle til kasserer den påmeldingsavgift som skal betales av kasserer). Lagleder tar gjerne initiativet til å lete opp gode turneringer. 
 • Bestille overnatting og holde oversikt over hvilke rom spillerne overnatter på (hvis flere), ved eventuelle reiser på Cup. 
 • Utføre dette i samarbeid med kasserer 

Lagleder sine gjøremål ved hjemmekamp: 

Ansvarlig for gjennomføring av lagets hjemmekamper. Dette inkluderer å sørge for mottagelse av motstander, at det er folk til sette opp vant, ballvakter under kamp, sekretariat og føring av matchprotokoll.

5. Egen materialforvalter i laget eller lagleder 

 • Skal holde orden og oversikt i lagets utstyr. 
 • Kontroll på kampdrakter
 • Rapportere til styret ved defekt og manglende utstyr. 
 • Sørge for at garderobene er skikkelig ryddet. 

6. Slipeansvarlige for laget

Slipeansvarlige har ansvaret for sliping av skøyter, organisering av slipetider. Det er en fordel om slipeansvarlige setter opp faste tider for sliping. Behov for sliping av skøyter øker med alder og vekt på spillere. Det er derfor viktigere og viktigere jo eldre de blir å ha et slipesystem som fungerer. 

7. Smittevern-ansvarlig

Så lenge vi har pandemier som Covid 19 i miljøet så skal hvert lag alltid ha en smittevern-kontakt med på treninger/kamper. Oppgaven er å opprettholde retningslinjer som kommer fra FHI og kommunens leger. Oppgaver kan være desinfisere kontaktflater i hall, garderober. Minne spillere og ledere i laget om avstand, hygiene etc. 

8. Kontakt med kasserer / lagleder

I utgangspunktet bør dette være en person. Hovedoppgaven for lagkontakten vil være å ha oversikt over og kontroll på økonomi i laget vedrørende reiser, utstyr for laget etc. Dette vil gjøre arbeidet til kasserer/økonomiansvarlig i klubben mye lettere ved at detaljer på penger inn/ut blir fulgt opp av hvert enkelt lag.

9. Dugnadsansvarlig for laget

Det bør være en dugnadsansvarlig på hvert lag. Oppgaver: Fordele dugnader som laget må bidra med. Fordele dugnadene så jevnt og rettferdig som mulig i laget 

10. Sosiale medier ansvarlig 

Kun styreleder får uttale seg til medier, i egenskap av klubben. Presentasjoner på egne sosiale medier håndteres internt. Husk de regler som Ullern bandy satt opp: 

Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverkslovenUønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.
Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas

Lagets sosiale medie-ansvarlige: 

 • Leverer reportasjer og bilder som kan legges ut på nett / bandy.ullern.no – eller facebook Ullern bandy
 • Organiserer lagbilder
 • Er oppdatert på regelverk utstedt av klubb og Norges Idrettsforbund.

Mer info om sosiale medier: https://bandy.ullern.no/p/43539/foto-og-film

11. Foreldrekontakt/sosialt ansvarlig 

Foreldrekontakten sitt ansvar er å: 

 • Være lagets kontaktperson for foreldre og tale foreldrenes sak på lag/foreldre-møter etter behov 
 • Samle inn saker/temaer som ønskes diskutert på foreldremøter 
 • Det er viktig med samhold i et bandylag. For å få et bra og velfungerende lag er det viktig at barna trives og at foreldrene bidrar. Foreldrekontakten kan gjerne ta initiativ til sosiale tilstelninger for å øke samhold og gjøre det lettere å for barn og foreldre å bli kjent med hverandre 

Eksempler på dette er f.eks. å samle laget til bowlingkveld, avslutning, julesamling etc. Klubben bidrar med noen penger til hvert lag sitt sosiale evnet. Ta kontakt med kasserer i forkant og stem av beløp / betingelser. 

12. Foreldrerollen 

Her er noen generelle foreldrevettregler som det kan være greit å forholde seg til. 

·          Møt fram i tide til kamper og treninger – barna ønsker det - og du er viktig for spiller og miljøet. Sørg for at spillere har riktig og fornuftig utstyr

·          Ikke forsøk å påvirke barna under kamp - respektér lagleders bruk av spillere

·          Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 

·          Ikke kritiser dommeravgjørelser. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! Dommeren prøver sitt beste og dere ser situasjonene fra ulike hold.

·          Gi oppmuntring til alle spillerne i med – og motgang– dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i bandyfamilien lenge.

·          Det er ditt barn som spiller bandy – ikke du. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

·          Spør om kampen var morsom, spennende om de lært nye nytt?  - ikke fokusér på resultatet.

·          Det viktigste er at barnet ditt trives og har det gøy sammen med venner 

·          Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

·          Respektér arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp

Foreldrevettregler og bestemmelser for Barneidretten kan også leses på https://bandy.ullern.no/p/51254/foreldrevettregler
Powered by: Bloc