Retningslinjer for publisering av foto og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke retningslinjer som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Det er viktig at Norges idrettsforbundet minner om "Retningslinjer for publisering av bilder og film" som ligger tilgjengelig på idrettsforbundet.no

Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas.


I tråd med Idretssforbundets retninslinjer har Ullern Bandy innført regler for publisering som gjelder for alle våre lag. 

1: Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet og fra foresatte om barna er under 15 år. 

2: Ved innhenting av samtykke til publisering bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykkes som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. 

3: Dersom et barn ikke ønsker at et bilde eller film publiseres overstyrer det foreldrenes ønske om publisering.

4: Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Barn er i en sårbar situasjon i idretssammenheng. Ikke publiser navn på barn. 

5: Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som benyttes i medier. 

6: Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett som for eksempel Facebook eller andre nettsteder som er passordbeskyttet. 

7: Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. 


Les mer her: 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film/


Samtykkeskjema: 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf